Simon Samuroff receives URA Thesis Award for Dark Energy Survey image analysis